ออกแบบเว็บไซต์แพน้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.paenamnan.com

 

ออกแบบเว็บไซต์สันนิบาติจังหวัดพิษณุโลก
http://www.phsml.com/

 

เขียนโปรแกรมระบบงานทะเบียนผู้ป่วยคลินิก สุพรการแพทย์ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 

ออกแบบเว็บไซต์ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ http://www.thungsamo.net

 

ออกแบบเว็บไซต์การประชุมนานาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายเพื่อองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ดีกว่า ครั้งที่ 17
http://www.esea17-phsmun.com

ออกแบบเว็บไซต์ระบบจัดการข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง พรรคไทเป็นไททั่วประเทศ 
http://www.thaipenthai.org/

ออกแบบเว็บไซต์ วิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่
http://w