เขียนโปรแกรมเว็บไซต์ Web Application สมัคเรียนออนไลน์วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 601 ถนนพระองค์ขาว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.pl-tech.ac.th/web_student_reg/index.php