เขียนเว็บไซต์ Web Application วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
601 ถนนพระองค์ขาว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.pl-tech.ac.th